Zuyuan Yang bio photo

Zuyuan Yang

Professor at School of Automation, Guangdong University of Technology.

Email Scholar Github

Members

There may be some layout problems when you use your mobile phone to view this page. Please use the computer instead.

Cooperators

                                              
Zhenni Li(李珍妮)                      Junjie Yang (杨俊杰)                     
lizhenni2012@gmail.com       yangjunjie0807@163.com

Post-Doctor


Wei Yan(颜伟)
helloyanwei@163.com

Ph.D Students

                                       
Wei Han (韩威)                    Jing Su (苏镜)                     Hailong Yang (杨海龙)
ghanwei@yeah.net             Arno_Sue@163.com           307261277@qq.com

Naiyao Liang(梁乃耀)
naiyaogdut@aliyun.com

Post Graduates

                                       
Songcan Chen(陈松灿)       Zhen Wang(汪振)               Chaolang Xu(徐朝浪)
                                       
Weiliang Zhong (钟维良)         Hao Yang(杨浩)                   Haonan Huang(黄昊楠)
                                       
Junlin Zhu (朱俊霖)             Yuhui Xie (谢宇晖)              Fangan Lu (卢芳安)
                                         
Xichen Chen (陈禧琛)           Xiangfu Zeng (曾祥福)         Haiqin Chen (陈海钦)

Undergraduates

                      
Yiwen Chen (陈怡雯)             Yuxuan Zhang (张宇轩)

Former Members

Yu Zhang(张宇)                         Sihui Huang (黄司辉)             Jiaqi Yuan(袁嘉棋)
Haiping Wang (王海平)             Yifei Hu (胡一飞)                   Mo Chen (陈默)
Xiaowen He(何孝文)